Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden hondengedragsdeskundige Esther Kloosterhof

Esther Kloosterhof is gevestigd aan Virgo 61 9405 RD Assen
Website: www.estherkloosterhof.nl
Email: info@estherkloosterhof.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen hondengedragsdeskundige Esther Kloosterhof en haar klanten. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle adviezen, coaching, trainingen en alle andere zaken, online en offline van Esther Kloosterhof.

1. Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2. Aansprakelijkheid

2.1 De klant is altijd verantwoordelijk voor iedere eventuele schade, die de klant of zijn/ haar hond veroorzaakt. Deelname aan de diensten van Esther Kloosterhof is altijd voor eigen risico van de klant.
2.2 Wanneer de klant, meegebrachte bezoekers van klant of hond(en) van klant enige schade veroorzaken is klant hiervoor altijd verantwoordelijk. Dit geldt tevens voor alle eventuele schade aan materialen van Esther Kloosterhof.
2.3 Esther Kloosterhof is nimmer aansprakelijk voor schade welke tijdens uitoefening van haar diensten zou kunnen ontstaan. Ook diefstal, schade aan eigendommen, uw hond of aan derden is geheel voor risico van de klant.
2.4 Esther Kloosterhof adviseert klanten een goede verzekering af te sluiten, hierin dient ook uw hond te zijn meeverzekerd.
2.5 Klant, inclusief hond(en) van klant, welke dermate onredelijke hinder en of overlast veroorzaken kunnen door (medewerkers van) hondengedragsdeskundige Esther Kloosterhof van voortzetting van de dienst worden uitgesloten. Alle mogelijke hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van klant komen.
2.6 Esther Kloosterhof levert professionele diensten. Echter de klant blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de te behalen resultaten. Esther Kloosterhof heeft tevreden klanten maar garanties over resultaten zijn echter nimmer te geven.


3. Deelname diensten

3.1 De klant kan zich zowel telefonisch/mondeling dan wel per email of per internet via de website voor een van de diensten aanmelden. Afspraken worden altijd per email aan klant bevestigd.
3.2 Na aanmelding ontvangt klant een bevestiging via email, met de overeengekomen datum, tijd, locatie en de te maken kosten. Wanneer de dienst binnen twee weken na een aanmelding zal plaatsvinden kan de klant worden gevraagd om af te zien van de wettelijke bedenktijd van twee weken.
3.3 De betaling dient uiterlijk 48 uur voorafgaande aan het traject op de rekening van Esther Kloosterhof te zijn bijgeschreven dan wel voor aanvang van een dienst contant aan Esther Kloosterhof te worden voldaan.
3.4 Met het formulier voor ontbinding en herroeping kan een overeengekomen dienst binnen de twee weken wettelijke bedenktijd door klant worden geannuleerd. Alle indien van toepassing reeds geleverde diensten zullen naar rato worden verrekend.
3.5 Wanneer de klant tijdens een dienst of traject stopt zullen de kosten niet geretourneerd worden. Alleen in zeer uitzonderlijke en verifieerbare situaties is dit mogelijk.


4. Betalingen aan Esther Kloosterhof

4.1 De klant zal het verschuldigde bedrag doormiddel van een van de onderstaande mogelijkheden aan Esther Kloosterhof voldoen.
Overmaking van het verschuldigde bedrag voor de start van de dienst naar:
o NL31RABO0347146589 t.n.v. hondengedragsdeskundige Esther Kloosterhof te Assen.
Op de dag van de dienst middels een contante betaling. Klant ontvangt een kwitantie.
4.2 Bij een niet tijdige betaling zal Esther Kloosterhof geen diensten leveren.


5. Afmelden van de diensten

5.1 De klant dient minimaal 72 uur voor aanvang van de overeengekomen dienst, telefonisch dan wel via email de dienst te annuleren. In het geval dat Esther Kloosterhof niet in staat mocht zijn de telefoon te beantwoorden dient de klant altijd een boodschap in te spreken dan wel te mailen.
5.2 Indien hond van klant loops is dient de dienst te worden hervat wanneer de loopsheid over is. Loopsheid is nimmer een reden tot terugbetaling van gemaakte kosten.
5.3 Terugbetaling van eventueel gemiste diensten vindt nimmer plaats bij afmelding door de klant. Enkel met toestemming van Esther Kloosterhof kan hierin worden afgeweken.
5.4 Wanneer een dienst geen doorgang kan vinden zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
5.5 Bij overmacht kan Esther Kloosterhof een overeengekomen dienst tot twee uur voor aanvangstijd annuleren zonder terugbetaling van gemaakte kosten.
Tot uiterlijk twee uur voor aanvangstijd wordt de dienst opgeschort tot een nader te bepalen tijdstip bij de volgende omstandigheden:
-Indien de temperatuur boven de vijfentwintig graden uitkomt (Leidraad KNMI)
De temperatuur onder de min vijf graden Celsius daalt (leidraad KNMI).
Bij onweer (in overleg en mede afhankelijk van de ernst).
Bij niet verwachtte, ernstige gladheid/bevriezing.
5.6 Voor bepaalde gezamenlijke trajecten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende deelname kan Esther Kloosterhof deze trajecten annuleren, het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken worden geretourneerd aan klant.
5.7 Indien een hond ziek, verwaarloosd o.i.d. is dan behoudt Esther Kloosterhof zich te allen tijde het recht voor de dienst te stoppen tot nadere afspraken zonder enig recht op terugbetaling aan klant.

6. Gedragstherapie en overige trainingen

6.1 Een klant kan van Esther Kloosterhof gedragsadvies ontvangen via verschillende diensten waaronder gedragstherapie.
6.2 Het door klant te verkrijgen advies is gebaseerd op de ruime ervaring van hondengedragsdeskundige Esther Kloosterhof.
6.3 Advies en/of behandeling leidt nimmer tot enige vorm van aansprakelijkheid van Esther Kloosterhof. De klant blijft altijd geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
6.4 Esther Kloosterhof kan op basis van haar ervaring een inschatting maken van de te behalen resultaten van de te behandelen hond van klant. Er worden nooit harde garanties gegeven. Dit in verband met de complexe materie.
6.5 Esther Kloosterhof behoudt zich te allen tijde het recht voor een dienst stop te zetten indien klant onvoldoende meewerkt aan een dienst dan wel adviezen van Esther Kloosterhof onvoldoende opvolgt.


7. Overige

7.1 In het geval dat deze algemene voorwaarden in bepaalde gevallen wellicht niet voorzien gelden de aanwijzingen van hondengedragsdeskundige Esther Kloosterhof.
7.2 Tijdens diensten kunnen foto's of video's worden gemaakt. Deze kunnen enkel door Esther Kloosterhof worden gebruikt voor commerciƫle doeleinden. Wanneer de klant dit anders wenst zal dit voor aanvang van de dienst met Esther Kloosterhof moeten worden besproken.
7.3 Kennelijke (druk) fouten of vergissingen in het aanbod van Esther Kloosterhof op de website, Facebook of andere publicaties, binden Esther Kloosterhof niet.
7.4 Op alle overeenkomsten gesloten met hondengedragsdeskundige Esther Kloosterhof is het Nederlands recht van toepassing.
7.5 Esther Kloosterhof behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen, te veranderen en onderwerpen toe te voegen dan wel deze te verwijderen. Klant zal hier in dat geval op de hoogte worden gebracht.
7.6 Esther Kloosterhof behoudt altijd het recht een klant te weigeren of een dienst te beƫindigen indien deze klant zichzelf of zijn of haar omgeving in gevaar brengt. Bij onvoldoende motivatie van klant is dit ook mogelijk.
7.7 Esther Kloosterhof is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enig gevolg, dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de op de website, Facebook en andere media gegeven informatie.
7.8 Alle rechten van artikelen, blogs, content en overige gerelateerde zaken zijn voorbehouden aan Esther Kloosterhof. Deze mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Esther Kloosterhof op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, verspreid of op wat voor wijze dan ook worden gebruikt.